Historia

W roku 2005 OSP w Międzybrodziu Bialskim obchodziła jubileusz 100- lecia powstania. Jubileusz ten był z jednej strony okazją do przypomnienia sobie dorobku organizacji a z drugiej poświęcenia i ofiarności Międzybrodzkich strażaków, którzy niosą bezinteresowną pomoc każdemu kogo spotka nieszczęście.

Powstanie OSP w Międzybrodziu Bialskim datuje się według naszej kroniki na rok 1875. W roku tym na terenie zaboru austriackiego powstał Związek Straży Pożarnej, który stał się inspiratorem tworzenia na terenie Galicji jednostek OSP. I tak w 1905 r. na terenie Międzybrodzia została powołana do życia Ochotnicza Straż Pożarna. Jej prekursorem i pierwszym prezesem został Karol Konior, a naczelnikiem Jan Majdak. W tym samym roku ze składek miejscowego społeczeństwa zakupiono czterokołową konną sikawkę wraz z osprzętem oraz umundurowanie bojowe, a w następnym roku zbudowano drewniana strażnicę w przysiółku Młynki.

Lata 1914 – 1922 to okres odrodzenia się szeregów strażackich, wielu bowiem druhów znalazło się na frontach I wojny światowej walcząc o niepodległość państwa polskiego.

W 1914 r. powstaje pierwsza Orkiestra Dęta, której organizatorem był Jan Majdak. Orkiestra ta w roku 2004 obchodziła jubileusz 90 – lecia.

1930 r. to ważna data dla historii naszej OSP – przy okazji uroczystych obchodów 25 – lecia istnienia tej jednostki poświęcono pierwszy sztandar strażacki.

W 1938 r. jednostka została wyposażona w pierwszy samochód bojowy.

W latach okupacji hitlerowskiej działalność straży w Międzybrodziu Bialskim nie ustała Naczelnikiem została osoba spoza terenu, wyznaczona przez okupanta – samochód, motopomp, oraz sztandary zostały przeniesione do Kóz. Członkowie OSP , którzy pozostali w miejscu zamieszkania prowadzili normalną działalność szkoleniowo – sprawnościową.

17 września 1952 r. przekazano do użytku wybudowany czynem społecznym obiekt strażacki. Na owe czasy była to największa remiza w całym powiecie. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Prałat Jan Banaś, który był inicjatorem budowy oraz organizatorem tego przedsięwzięcia, a wspierał go w tych działaniach dh Karol Droździk

W 1955 r. OSP w Międzybrodziu obchodziła 50 – lecie swego istnienia. Strażacy uczestniczą w różnych akcjach ratowniczych jak np. w tej z 1958 r. kiedy to miejscowość nawiedziła straszliwa ulewa, która spowodowała powódź- zerwane zostały mosty, zagrożone domostwa – strażacy włożyli wiele pracy i poświęcenia aby ograniczyć skutki tej klęski żywiołowej.

W 1959 r. również miała miejsce dramatyczna walka z żywiołem, wówczas ogień ogarnął las w Czernichowie. Rok 1960 przyniósł kolejną powódź – dzięki akcji tutejszej straży udało się uratować wiele dobytku prywatnego oraz mienia społecznego.

26 kwietnia 1979r. zostaje zawarte porozumienie między Gminną Radą , Naczelnikiem Gminy i Ochotniczą Strażą Pożarną dotyczące budowy „ Domu Strażaka”. Budowę rozpoczęto 05.05.1980 r. Ukończony obiekt 22.05.1983 r. został przekazany OSP do użytku przez ówczesnego Naczelnika Gminy, a tydzień później w czasie uroczystej mszy polowej dokonano poświęcenia obiektu.

W 1981 r. zakupiono i poświęcono obraz patrona straży ś. Floriana, który został umieszczony w siedzibie OSP.

Następne lata to starania druhów o wyposażenie i modernizację zaplecza bojowego i socjalno – bytowego oraz ciągła praca nad udoskonalaniem działania jednostki.

OSP w Międzybrodziu Bialskim posiada orkiestrę dętą istniejącą już ponad 90 lat i liczącą 36 członków. Kierownikiem orkiestry jest Adam Drewniak, a kapelmistrzem Roman Pękala.

Tylko Ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia, prawdziwego poczucia spełnienia.
Anthony Robbins